อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงราย ปี 2560

 

ที่ ชื่อ-สกุล เลขที่ หมู่ที่ ตำบล แกนอำเภอ โทร
1 นายสุรเดช จะมณี  75 ม.6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 089-7567058 **
2 นายสมัย สาวงค์ษา 4 ม.3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง 080-4599040 0629184304 **
3 นางสุดธิดา ศรีพรม  20 ม.3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง 0988175565 AIS
4 นางจันทร์สวย ทาแกง 50 ม.4 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย 089-6367412 **
5 นางเสาร์แก้ว ปันแปง 42 ม.5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย 872015961
6 นางคำใส บุญวงค์ 85 ม.9 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย 086-9185065 **
7 นางศรีแก้ว สมวัน 37 ม.9 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 085-0418184 **
8 นางประคอง คำจันทร์ 59 ม.12 ต.ผางาม อ.เวียงชัย 089-5609736 **
9 นางสาวรุ่งอรุณ ชัยวงค์ 30/3 ม.5 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น 089-4300621
10 นายมนต์ชัย ไชยลังการ 76 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น 085-7149781 
11 นายปรีชา ยอดฝั้น 48 ม.5 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น 0979539909 AIS
12 นายกิ่งแก้ว ไชยลังการ 184 ม.2 ต.ปอ อ.เวียงแก่น 093-1708223 AIS
13 นางอุไร พงศ์ตระกุล 136 ม.1 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด 080-1297918 AIS
14 นางบานเย็น วงค์ตุ้ย 14 ม.16 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด 083-3231302 AIS
15 นางหรีด ปัญญาวงค์ 118 ม.6 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด 085-2421094 AIS
16 นางบัวเหลือง มาฟู 28 ม.9 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด 088-4012963 AIS
17 นางสุกัญญา ยามี 181 ม.2 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด 089-5598566 AIS
18 นางสาวสุชาดา ขจรทวีไพศาล 1 ม.10 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง 087-1728453
19 นายหัตถสิทธิ์ พรมมา  86 ม.1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง 081-7835962 AIS
20 นางสาวอิศริยา เล่าจือ 66 ม.5 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง 087-3058697
21 นายเอกรัฐ แซ่แซ้ 775 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง 089-4333700
22 นายณัฐสิทธิ์ ปริญญา 157 ม.1 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน 096-5460263
23 นางสมหวัง แพงน้อย 144 ม.5 ต.โยนก อ.เชียงแสน 086-1170046 ,0926675282
24 นางสาวปราณี ไพสิฐเฟื่องฟู  181 ม.5 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน 082-3854578
25 นายสมฤทธิ์ เตมีศักดิ์ 52 ม.10 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน 081-0220299
26 นายกิตติศักดิ์ ปัญญาเดช  549 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงแสน 085-4230345 , 083-8327957
27 นายตั๋น ยะโส  21 ม.6 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน 080-6805984
28 นายครรชิต เมืองติ๊บ 13 ม.2 ต.แม่เย็น อ.พาน 086-1155-605
29 นางจันทร์แรม ธิมูล 3 ม.5 ต.สันมะเค็ด อ.พาน 096-1700374
30 นางสายพร สุภาชนะ 551 ม.25 ต.เมืองพาน อ.พาน 080-5020766
31 นางปริยากร ฟองเขียว 266 ม.5 ต.ม่วงคำ อ.พาน 086-9249646
32 นางผกา วีระบุตร 180 ม.4 ต.สันติสุข อ.พาน 089-8523985,084-046789
33 นางจรัญ ตันผัด 38 ม.6 ต.เวียงห้าว อ.พาน 084-3720075
34 นายอิ่นแก้ว สุวรรณ์ 50 ม.6 ต.เจริญเมือง อ.พาน 080-0530239,096 -6245094
35 นางณัฐรัตน์ คำมูล 3 ม.9 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน 087-1798481
36 นางมนีรัตน์ เทิ้มลง 328 ม.7 ต.ทานตะวัน อ.พาน 089-5581816
37 นางสมศรี สุทา 148 ม.6 ต.ธารทอง อ.พาน 081-2704410
38 นางโสภา ปวงใจ 169 ม.11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 093-2638248
39 นางยุพิน ใจยา 144 ม.13 ต.หัวง้ม อ.พาน 085-7154301
40 นางอารยา ธรรมสาร 135 ม.2 ต.สันกลาง อ.พาน 084-8105795
41 นายประเสริฐ มหิทธิ 142 ม.2 ต.ดอยงาม อ.พาน 080-0341375 AIS
42 นางอำพร ตั๋นเกี๋ยง 266 ม.5 ต.ทรายขาว อ.พาน 089-9511076
43 นายอุดร หล้าธิ  55 ม.8 ต.ต้า อ.ขุนตาล 087-1907351 AIS
44 นางศรีหล้า บุญสูง 122 ม.1 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล 081-0305557 , 053-797740
45 นางพิศช่อเอื้อง งดงาม 31 ม.18 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 080-5014470
46 นางสาวสายสุนีย์ จับใจนาย  52/2 ม.1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 081-9600387
47 นายพุทธิชัย จับใจนาย 139 ม.1 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า 086-1987390
48 นางเพ็ญพรรณ วงค์รักษาศิลป์ 44 ม.2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า 081-8823781
49 นางธิติมา ปวนทา  172 ม.1 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า 086-1023089
50 นางพิกุลทอง สมยศ 28 ม.16 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า 082-3929020
51 นายสุบิน แสงมณี 49 ม.6 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า 088-2630366 , 081-9527946
52 นางเตือนใจ สิทธิยศ 24 ม.4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า 084-0477924
53 นางชุติมา ศักดิ์เจริญ  196 ม.7 ต.สถาน อ.เชียงของ 088-4153478 AIS
54 นางสาวธัญรดี สิทธิพานิชสกุล 219 ม.2 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ 084-3641955
55 นางสุพิน กุนะ 101/3 ม.6 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ 089-9978078 AIS
56 นายวันชัย ธรรมวงค์ 31/5 ม.8 ต.ริมโขง อ.เชียงของ 095-79780037
57 นางสิมทิม ยอดศรีระวงศ์ 234 ม.12 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 089-9551216
58 นางพัชรี จำปาวัน 34/8 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ 085-7063109
59 นางนงคาน จันทาพูน 33 ม.6 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ 081-1798753
60 นางสีคำ แก้วแซ  117 ม.12 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 0932896477 AIS
61 นางสาวอินทุออน แก้วบุญปั๋น 94 ม.4 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง 081-2882715
62 นางศรีวรรณ ปงทอง 217 ม.6 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง 084-6143882
63 นายหวั่น นันไชยกัน  10 ม.1 ต.หนองแรด อ.เทิง 084-4854418
64 นางสุวิมล สืบสาย  24 ม.1 ต.ปล้อง อ.เทิง 087-1340037 AIS
65 นายสุพัฒน์ จินดาคำ  8 ม.4 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 086-1967275 AIS
66 นายวิเชษฐ์ แก้วหุ่ง 129 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง 085-3840488
67 นางอนงค์ ชัยชนะ  70/1 ม.6 ต.งิ้ว อ.เทิง 089-9566369
68 นางสมนึก อาสนาทิพย์ 3 ม.1 ต.สันทรายงาม อ.เทิง 089-5618413
69 นายวิฑูรย์ ชาวไทย 51 ม.2 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง 086-6334093
70 นางจงรัก เสตะกสิกร 281 ม.11 ต.หงาว อ.เทิง 086-1822901 , 053-696368
71 นางอนันตญา ชุ่มแก้ว 72 ม.2 ต.ตับเต่า อ.เทิง 089-8995688
72 นายสุรเดช วงศ์อารินทร์ 148 ม.1 ต.แม่ลอย อ.เทิง 947052554
73 นายธีรปกรณ์ ศรีจุมปา  123 ม.9 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว 087-1798915
74 นางสมหมาย บุนนาค 48 ม.7 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 082-6251258
75 นางศรีไพร พิมพารัตน์ 12 ม.10 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว 087-1728952
76 นางอ่อนศรี นวลคำ 91 ม.5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 089-2633011
77 นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณตรา 147 ม.8 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว 085-2285443
78 นางขนิษฐา มะโนสมบัติ  104 ม.1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย 084-4821995 AIS
79 นางจันทร์เพ็ญ ไกลถิ่น 125 ม.8 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย 089-6353912 ***
80 นายพงศกร คำนนท์ 167 ม.8 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 085-9747729 ***
81 นางนิตยา ห้อธิวงค์ 111 ม.5 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย 084-9497830
82 นางอภิญญา นามปราศัย 90 ม.8 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย 082 7640308 081-0223247(คนเก่า)
83 นายอินถา ปวงศรี  13 ม.9 ต.แม่สาย อ.แม่สาย 0629199350 083-1047075(เก่า)
84 นายศักรินทร์ วงศ์สุวรรณ 179 ม.2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย 956987993
85 นายประกิต จันโย 112 ม.3 ต.โป่งผา อ.แม่สาย 086-9204818 , 086-0286758
86 นายบุญเรือง ใจสม 60 ม.11 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 085-0395580
87 นายบุญมี ลาวิชัย 8 ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 087-3037010
88 นายอนนท์ มั่นเหมาะ 193 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 085-6159512 , 053-646536
89 นายบุญศรี ปวนแก้วหาญ 33 ม.8 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย 094-8613458
90 นายอิ่นแก้ว หมอช้าง 11/1 ม.2 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย 089-9500325
91 นายมนัส ทันดอน  24 ม.4 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 087-1816524
92 นางศิริกันยา สุขเกษม 175 ม.11 ต.แม่คำ อ.แม่จัน 087-0107613
93 นายสมศักดิ์ ก้างออนตา 7 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน
94 นางจันทร์ติ๊บ ทุ่งสงค์ 35 ม.5 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน 086-1843935
95 นางมุกดา มะโนคำ 13/1 ม.1 ต.สันทราย อ.แม่จัน 092-1036026
96 นายศักดา อุประ 302 ม.8 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน 062-8140259
97 นางอำไพ เห็มยากาศ 23 ม.5 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน 089-7593051
98 นางเพ็ญศิริ มะโนคำ 31 ม.2 ต.จันจว้า อ.แม่จัน 092-2962532
99 นางอำพัน เมืองสุวรรณ์ 96 ม.5 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน 081-0204608
100 นางสาวพัชรา เหล็กกล้า 12 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน 089-7552660
101 นางสาวยอดแก้ว คำเงิน 161 ม.6 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน 085-7644134
102 นางเยาวดี ฟูเฟือง  138 ม.10 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 081-0331632, 0987974152
103 นางชนกพร เงือกงาม 166 ม.12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย 084-4830061
104 นายประสิทธิ์ คำฟอง 148 ม.1 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย 095-5878462
105 นายดา ปกแก้ว  122 ม.4 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย 081-9805284
106 นายสุพจน์ เซอมือ 301 ม.10 ต.วาวี อ.แม่สรวย 084-3709565 , 082-1816907
107 นางสาวทิพวรรณ แก่นตาคำ 42 ม.6 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย 0857162355 AIS
108 นายสมบูรณ์ ศรีจันทร์ 43 ม.7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย 086-1850180
109 นางพัณณิน กันทา 59 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง 093-2742693
110 นางนวลศรี วงษ์เทพ 405/19 ม.1 ต.รอบเวียง อ.เมือง
111 นางณันธิตาภรณ์ วงมงคลสิทธิ์ 128/2 ม.11 ต.รอบเวียง อ.เมือง
112 นางรัญจวน วงศ์ภูคำ 50 ม.19 ต.ดอยลาน อ.เมือง 090-3173778
113 นายเอกมงคล ไชยา 58 ม.5 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง 083-7644420
114 นายทวีศักดิ์ สุภารัตน์ 138 ม.13 ต.บ้านดู่ อ.เมือง 084-6148474
115 นายดวงเดช ศรีประเสริฐ 95 ม.10 ต.สันทราย อ.เมือง 080-4966802 , 053-700215
116 นายนัฐชนน คำวัง 249 ม.2 ต.ท่าสุด อ.เมือง
117 นางดาวเรือง เตจ๊ะสุวรรณ์ 156 ม.6 ต.ห้วยสัก อ.เมือง 093-2593986 AIS
118 นางจันทร์ศรี เกิ้งบุรี 65 ม.3 ต.ท่าสาย อ.เมือง 810239803
119 นางจารุวรรณ กันทะวงศ์ 88 ม.12 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง 083-5792306
120 นางสมศรี เสมบุตร 26 ม3 ต.นางแล อ.เมือง 089-6379836
121 นางสาวกิ่งทอง พุธทรง 70 ม.6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง 082-384-8680
122 นางผ่องใส ไชยวรรณ์ 72 ม.3 ต.ดอยฮาง อ.เมือง 086-9191867
123 นายสมชาติ พัฒนะอนันต์กุล 93 ม.3 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง 081-7659567
124 นางสาคร ดีวะรัตน์ 28 ม.9 ต.แม่ยาว อ.เมือง 0-849505291