วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย

วิสัยทัศน์
  แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

พันธกิจ

  1. พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มี ศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันบนเวทีโลก

  2. ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
  2. การเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

  3. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
  4. การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังแรงงาน

  5. การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ