ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานจังหวัด

 

 

ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงาน (คลิก)

แบนเนอร์ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด

 

 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง บริหารจัดการ อื่นๆ
 
 
 
 
           

 

   บริการด้านแรงงานสำหรับผู้ที่กำลังหางาน

      อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

      กฎหมายแรงงาน

      Mobile Application (SMART LABOUR)

     การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต                                   

     เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับแรงงาน

     (หน่วยงานภายนอก) 

           ธนาคาแห่งประเทศไทย

           ตลาดงานคนพิการ

          ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม

            (สายงานแรงงาน) 

 ข้อมูลสถิติจังหวัดเชียงราย/แรงงานนอกระบบ

       การลงทุนด้านอุตสาหกรรม

       ดัชนีราคาผู้บริโภค

       ภาวะเศรษฐกิจการคลัง

      ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

      สถานการณ์แรงงานจังหวัด 76 จังหวัด

      ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์                            ด้านแรงงานฯ 

      ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

      ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน

      E-Labour บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน