ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562

 นายเฉลิมพล เนียมสกุลแรงงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปกค. รง.ชร.)ชั้น 7 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ริมกก อ.เมือง เชียงราย จ.เชียงราย เพื่อหารือ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ และแผนการบูรณาการการทำงาน กับหน่วยงานภายในและภายนอก สังกัดกระทรวงแรงงาน