หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วน ราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2562