เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงบทดลองสู่สาธารณะ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนตุลาคม 2562