การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จ.ชร.