ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (กรกฎาคม - กันยายน)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (เมษายน-มิถุนายน)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม-มีนาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 (เมษายน-มิถุนายน)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 (มกราคม-มีนาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (มกราคม-มีนาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (กรกฏคม - กันยายน)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (มกราคม-มีนาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม)